[vc_row css=”.vc_custom_1611682210076{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}” side_background_title_typo=”null”][vc_column][vc_column_text]

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА
simplifixstudio.com

 

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД (наричано по-долу Дружество) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.simplifixstudio.com (наричан за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на heartyourposture.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ПРЕАМБЮЛ – изброените по-долу понятия се използват в настоящите Общи условия със следния смисъл:

1. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище: гр. София, р-н „Красна поляна”, жк. „Разсадник Коньовица” бл.61, ЕИК: 205835255, осъществяващо дейност като търговски посредник, с основно направление на икономическата дейност – онлайн търговия / предлагане на стоки и услуги посредством онлайн платформа/. В контекста на настоящите Общи условия „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД действа в качеството си на „Търговец”, т.е. юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договори с потребители като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

Координатите на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД са следните:  гр. София, бул. Дондуков №5, тел. +359 885 736 186, е-mail: office@simplifixstudio.com, sales@simplifixstudio.com.

2. „Потребител“ – всички дееспособни физически (на/над 18 годишна възраст) и/или юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват Сайта www.simplifixstudio.com и се възползват от стоките и услугите, предлагани от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, в това число и потребители, попадащи под закрилата на ЗЗП.

3. „Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4. „Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, съгласно установената процедура, даваща му право да заявява покупка на стоки от онлайн магазина на Дружеството.

5. „Уебсайт“/„Сайт“ – под това понятие се разбира уебсайта на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, достъпен на следния уеб адрес: https://www.simplifixstudio.com.

6. „Доставчик“/“Производител“ се нарича всяко юридическо лице, собственик на стоките, предлагани от Дружеството. „Доставчик“/“Производител“ е трето лице, в партньорство с Дружеството, съвместно ангажирано с изпращането на поръчаните стоки от Потребителя, до Потребителя.

7. „Опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите.

8. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

9. „Цена за единица мярка“ е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока.

10. „Стока“/“Услуга“ в контекста на настоящите Общи условия, това е всяка Стока и Услуга, намиращи се на Сайта www.simplifixstudio.com, включително и тези, Стоки и Услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Търговеца в резултат на сключен Договор за продажба от разстояние.

11. „Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.

12. „Средство за комуникация от разстояние“ е всяко средство, което без едновре-менното физическо присъствие на Търговеца и Потребителя/Клиента може да бъде използвано за сключване на Договор за продажба между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата и социалните мрежи, купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, SMS съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

13. „Общи условия“ – представлява настоящия документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.

14. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

15. „Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

16. „Потребителско съдържание“ е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, бази данни, софтуер или друг материал, който потребителят разполага на Сървър на Дружеството, с оглед то да бъде достъпно, чрез уебсайта на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД за всички останали потребители.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.  С настоящите Общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на стоки и услуги, извършвани от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, предлагани чрез сайта www.simplifixstudio.com при стриктно спазване от страна на Потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

2. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки и услуги, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

3. При извършване на промени в Общите условия, „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД се задължава да публикува в сайта актуалния текст на измененията.

4. Чрез приемането на тези Общи условия, Потребителят се съгласява да ги спазва в редакцията, публикувана на сайта на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, към момента на приемането им.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. На Потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание, достъпно на уебсайта www.simplifixstudio.com, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД.

2. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

3. Цялото съдържание на сайта www.simplifixstudio.com включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали.

4. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, на неговите клиенти, партньори или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.

5. С разполагането на всякакъв материал, който може да се определи като „потребител-ско съдържание“ на сайта, Потребителят предоставя на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД  правото да го използва, възпроизвежда, записва, съхранява и разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставяне на стоките, предмет на тези Общи условия.

6. С настоящото Потребителят декларира, че: (а) е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно или друго законово основание (б) че разполагането на това съдържание на страниците на www.simplifixstudio.com и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

  1. Достъпът до стоките и услугите, предлагани от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД се осъществява чрез посещение на сайта www.simplifixstudio.com.

2. При осъществяване на поръчка на платформата на сайта, Потребителят попълва заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, адрес за доставка, телефонен номер и начин на плащане.

3. За използването на уебсайта www.simplifixstudio.com, Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма за поръчка. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.

4. За успешно осъществена поръчка Потребителят получава електронни съобщения (по е-mail) с изрично потвърждение на поръчката, както и фактура за направената поръчка.

5. С оглед сигурността и защитата на своите потребители, „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за масовата аудитория. В този смисъл изцяло отговорност на родителите е определянето на подходящите продукти за ползване от страна на техните деца. Лица под 18 годишна възраст не могат да бъдат Потребители или Клиенти на сайта.

6. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради изчерпване на продуктите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.

7. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, адрес за кореспонденция, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при закупуването на стоки чрез сайта на Дружеството.

2. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условия, посочени в тези Общи условия.

3. Съгласно Европейския Регламент /ЕС/ 2016/679 – GDPR за защита наличните данни, който влезе в сила на 25.05.2018 год., Потребителят, в качеството си на Субект на лични данни, има следните права: на достъп до личните си данни; на коригиране (ако данните са неточни); на изтриване (право „да бъде забравен“); на ограничаване на обработването; на преносимост на личните му данни между отделни администратори; на възражение срещу обработването на личните му данни; на жалба до надзорен орган; да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработ-ване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него като субект на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен; на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му на субект на данни са били нарушени.  В случай на промяна в регистрационните данни, Потребителят следва да ги актуализира своевременно, в противен случай „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ЕООД не носи отговорност за реализиране на поръчка при условията на непоправените или неактуализираните регистрационни данни.

4. Потребител, който се е записал (абонирал) по електронен път посредством e-mail, за да получава намаление, известия с промоции и новини от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, се съгласява личните му данни (е-mail) да бъдат обработвани от сайта, по електронен път и при необходимост от помощ – от оторизиран служител на Дружеството.

5. Потребител, който е осъществил поръчка на сайта и е сключил Договор за продажба с Дружеството, се нарича и „Клиент“. Той изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от сайта, по електронен път, при доставка на поръчани стоки или услуги, и при необходимост от помощ – от оторизиран служител на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД.

6. При спазване на действащото законодателство и клаузите на тези Общи условия, „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД може да използва личните данни на Потребител/Клиент единствено и само за целта, за която те са предоставени. Всякакви други цели, за които могат да се използват данните, ще бъдат съобразени със законодателството, приложи-мите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Дружеството изрично уведомява, че предоставените от Потребителя лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.

7. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите си на трети лица за рекламни и промоционални цели, освен в случаите когато е получило доброволно изричното писмено съгласие на Потребителя/Клиента. Дружеството има право да разкрива лични данни, в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и на доставчици и производители, ангажирани с доставката на поръчаните стоки и услуги до Клиента. В тези случаи информацията се предоставя по силата на закона – единствено и само за целта, за която са предоставени.

8. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи – Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube, Linkedin и др. изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници и „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.

VI. ЦЕНИ

1. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД има право да обявява намаления от цените на предлаганите стоки и услуги за определен период, като това ще бъде обозначено по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана; или чрез думите “нова цена” и “стара цена”, „разпродажба“, „намаление“ последвани от съответните суми; или  чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.

2. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел, „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответен продукт, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.

4. При допуснати технически грешки в данните, въведени от Потребителя/Клиента в електронния магазин, „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Клиента, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от Клиента, ако има такива.

VII. ДОСТАВКА

1. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД взаимодейства с различни Доставчици/Производители и съвместно с тях организира доставката на предлаганите стоки, както на територията на Република България (страната), така и в чужбина. Доставката на тези стоки се извършва от фирма за куриерски услуги.

2. Доставката на територията на Република България (страната) се извършва чрез фирма за куриерски услуги и се реализира в рамките на 10 /десет/ до 28 /двадесет и осем/ работни дни.

3. Доставките  в чужбина се извършват чрез пощенски услуги и се реализират в срок от 10 /десет/ до 40 /четиридесет/ работни дни, в зависимост от конкретната дестинация.

4. Цената на доставките, цитирани в предходната точка от този раздел, се изчислява спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно установените цени на съответната фирма за куриерски услуги. Доставката на всеяка стока, закупена от сайта е за сметка на Дружеството. За сметка на клиента са всякакви други разходи, свързани със задържане на стоката на граница, заплащане на митнически такси и т.н.

5. Доставката на поръчаните стоки се извършва съобразно избрания от Клиента начин и съобразно указаните в т. 2 и т. 3 на настоящия раздел срокове.

6. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 /седем/ дни, без да информира предварително Клиента, и да удължава сроковете с над 7 /седем/ дни с предварителното одобрение от страна на Клиента.

7. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД си запазва правото да променя лицето, извършващо доставката, без да предупреждава предварително Клиента и без с това да променя цената, срока, както и начина на доставка.

8. В случай, че Клиентът не може бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. В случай, че Клиентът потвърди отново направената заявка, започва да тече съответно нов срок за доставка на поръчаната стока, считано от момента на направе-ното потвърждение.

VIII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Услугите и продуктите, предоставяни от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД следва да бъдат заплащани единствено и само по банков път на посочена от Дружеството сметка.

IX. ДРУГИ

1. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД има право да променя технологията и дизайна на своя сайт без предварително известяване.

2. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови стоки и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

3. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят/Клиентът не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия.

X. ОТГОВОРНОСТ

1. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

2. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

3. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на своя уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Дружеството може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

4. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

5. „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на потребителите до ползването на уебсайта.

XI. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА. БИСКВИТКИ.

1. Възможно е конкретно съдържание, продукти и услуги, предоставяни чрез сайта на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД да съдържат материали от трети лица. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове управлявани от трети лица, които са собственост или се оперират от трети лица, не от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Дружеството няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Потребителят е отговорен за запознаването си с Общите условия и политики на тези сайтове, преди да се възползва от техните услуги. При възникване на, обвинения или въпроси от страна на Потребителя, то следва те да бъдат насочени към съответните трети лица.

2. Бисквитки – файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на Потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на Потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназ-начена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

 

За какво се използват файловете Cookies “Бисквитки”?

“Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Състои се от: ключа, дефиниращ името на стойностите, стойнос-тите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне бисквитката. Техните функции са стандартни, предназначени за настройки на браузъра. “Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

 

Какви файлове Cookies “Бисквитки” използваме ние?

Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – “сесийни” и “постоянни”. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузърa на Потребителя). “Постоянните” файлове остават на устройството на Потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от Потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и потребителите му, са регламентирани от тяхна собствена Политика за поверителност.

 

Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”

Когато Потребителят използва сайта www.simplifixstudio.com, “Бисквитките” се използват, за да се идентифицира браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на Потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни. По отношение на Политиката на сайта www.simplifixstudio.com, данните са криптирани, което прави невъзможно предотвра-тяването на неоторизиран достъп до тях.

 

Профилиране

Използвайки технологията на “Бисквитките” на сайта www.simplifixstudio.com, може да се научи за предпочитанията на потребителите, като например чрез анализирането на това колко често те посещават уебсайт или какви продукти гледат най-много. Анализът на онлайн поведението помага на Дружеството да разбере по-добре навиците и очакванията на потребителите и да се адаптира към техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология на Потребителя може да се представи реклама, предназначена специално за него и от наличните оферти да се представят онези предложения или промоции, които отговарят най-добре на нуждите на Потребителя и които не са достъпни за други хора.

Отказът от страна на Потребителя от “Бисквитки”, не означава, че Потребителят няма да получава каквито и да било реклами, когато използва сайта или други сайтове – в този случай Потребителят продължава да получава същото количество реклами, без обаче те да са свързани с настоящата му активност.

Информацията, събирана и съхранявана в “Бисквитките”, може да се съхранява след изтриването на сесията на браузъра, което позволява например те да бъдат използвани при последващи посещения на потребителя.

 

Пренасочване

Въз основа на “Бисквитките” „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД използва технология, позволяваща достигането до потребители, които преди това са посещавали сайта, но са посещавали други сходни уебсайтове, такива, които принадлежат на дружества, работещи с нашите сътрудници.

Липсата на връзка между рекламата, представена на Потребителя и неговите интереси и потребност може да има отрицателни последици за него. Счита се, че е по-атрактивно и практично за Потребителя да получи съобщението, което съответства на неговите интереси и трябва да се установи в резултат на анализа на предходното му поведение, базирано на технологията на “Бисквитките”. Затова Дружеството има интерес да следва рекламно съдържание на Потребителя при използването на различни уебсайтове – за да му бъде предоставено рекламно съдържание, адаптирано към предходната му интернет активност.

 

Файлове Cookies на трети лица (Third-Party Cookies)

“Бисквитките”, които се използват от сайта са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват сайта на Дружеството. Въпреки това, Дружеството сътрудничи с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на Потребителя, прихваща “Бисквитки” от лица, провеждащи такива маркетингови дейности.

“Бисквитките”, изпратени от тези лица, имат за цел да подобрят ефективността на представянето на Потребителя на реклами, които съответстват на неговата онлайн активност – трети лица предоставят рекламно съдържание на потребители.

Ето защо, докато сайта се посещава, “Бисквитките” от сътрудници на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, също се записват. По този начин се събира адекватна информация за продукти, които се разглеждат или купуват.

 

Премахване или блокиране на файлове Cookies “Бисквитки”

Потрбителят може да управлява използването на “Бисквитки” от своя страна посредством настройките на www.simplifixstudio.com или на неговия уеб браузър.

По подразбиране, интернет браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на Потребителя, свързано към мрежата, позволява включването на определените видове “Бисквитки” на това устройство. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират използването на “Бисквитки” в настройките на уеб браузъра или да уведомяват за всеки техен трансфер към устройството на Потребителя. Така даденото съгласие относно използването на тази технология може да се изменя или отменя по всяко време (блокирайки запазването на “Бисквитки” в бъдеще).

Възможно е също така да бъдат блокирани “Бисквитките” на трети лица с едновремен-ното приемане на “Бисквитки”, които идват директно от www.simplifixstudio.com.

Подробна информация за възможностите и начините на работа с “Бисквитки” и как те могат да бъдат деактивирани, е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра) или тук: https://www.allaboutcookies.org/.

Ограничаването на използването на “Бисквитки” може да засегне някои функционал-ности, достъпни на уебсайта.

Нека Потребителя обърне внимание, че отказът от “Бисквитки” ще се приложи само към конкретен уеб браузър. Това означава, че същите действия ще трябва да бъдат предприети за всеки друг браузър, използван на същото или друго устройство.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

2. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и/или по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

3. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на Дружеството на следния WEB адрес: www.simplifixstudio.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”90px”][/vc_column][/vc_row]

Social Media
Brand Identity
Web Design
Print Design
Look at you! You look beautiful today!